45 -)മത് വാര്‍ഷികവും ഓണഘോഷവും, മൂന്നാം ദിവസം – സെമിനാർ “മതാന്ധതയുടെ വർത്തമാനം” പ്രബുദ്ധ കേരളം എങ്ങോട്ട് ?

 
സെമിനാർ – “മതാന്ധതയുടെ വർത്തമാനം” പ്രബുദ്ധ കേരളം എങ്ങോട്ട് ? – ഡോ: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ, ശ്രീ. ദേവദത്ത് ജി. പുറക്കാട്, ഡോ: പള്ളിപ്പുറം മുരളി, ഡോ: എസ്. അജയകുമാർ, ശ്രീ. കെ. ജീ. ജഗദീശൻ, തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Comments

comments