സൂര്യഗ്രഹണം ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറിയില്‍

സൂര്യഗ്രഹണം ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ വീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍

കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച സൌരദര്‍ശിനിയില്‍ നിന്നുള്ള സൌര പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും

Comments

comments