സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര 2014

സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര 2014
facebook_post

ജൂണ്‍ 16 മുതൽ ജൂലൈ 13 വരെ
ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വൈകു : 6 .00 ന്

ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് : localhost/ourlibrary ൽ ലഭിക്കും

Comments

comments