സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര — 2014 — പ്രഭാഷണം -3

സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര — 2014 — പ്രഭാഷണം -3
ഡോ . ടി എം തോമസ്‌ ഐസക്ക്
തോമസ്‌ പിക്കറ്റി എഴുതിയ “CAPITAL IN THE TWENTY FIRST CENTURY” എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണം
“ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂലധനം ”

Comments

comments