സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര — 2014 — പ്രഭാഷണം -2

സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര — 2014 — പ്രഭാഷണം -2
സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര — 2014 — പ്രഭാഷണം -2, 22 ജൂണ്‍ 2014
അഡ്വ: ഹരീഷ് വാസുദേവൻ‌
വിഷയം : പരിസ്ഥിതിയും കേരള വികസനവും
അദ്ധ്യക്ഷൻ : വിശ്വൻ പടനിലം

Comments

comments