സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 – പ്രഭാഷണം -1

സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 – പ്രഭാഷണം -1

എസ് പി ഉദയകുമാര്‍  – കൂടങ്കുളം  സമര നായകന്‍

വിഷയം : വികസനവഴിയിലെ ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങള്‍

Comments

comments