ലിറ്റില്‍ തീയറ്റര്‍ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം – “കാണാപാഠങ്ങള്‍ “

ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറി മത് വാര്‍ഷിക ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഔവ്വര്‍ ബാലവേദി ഒരുക്കിയ നാടകം “കാണാപാഠങ്ങള്‍ ” വേദിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചപോള്‍ ….

Comments

comments