ബാലോത്സവം – 2013 മത്സരഫലം

   ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം

  UP Section : 1st Place – Devika Devadas, Sariga Vayanashala, north Aryad
  2nd Place – Midhun M, Vijnanapradhayini, Pazhaveedu

  HS Section : 1st Place – Anupama M S, Vijnanapradhayini, Pazhaveedu
  2nd Place – Rinimol Nikesh, Kalalaya Thumboli

   ലളിതഗാനം

  UP Section : 1st Place – Ambili M Rajeev, YMA Grandhashala, Kalavoor
  2nd Place – Archana Sinu, Our Library

  HS Section : 1st Place – Anupama M S, Vijnanapradhayini
  2nd Place – Rinimol Nikesh, Kalalaya Thumboli

   പ്രസംഗം

  UP Section : 1st Place – Gowri S, YMA Grandhashala, Kalavoor
  2nd place – Aamnina, Kavunkal Grandhashala, Mannancherry

  HS Section : 1st Place – Gisana H, Lajnathul Muhammadhiya
  2nd place – Jibin S, Our Library

   കവിതാലാപനം

  UP Section : 1st Place – Ambili M Rajeev, YMA Grandhashala, Kalavoor
  2nd Place – Midhun M, Vijnanapradhayini, Pazhaveedu

  HS Section : 1st Place – Samuel P V, Lajnathul Muhammadiya
  2nd Place – Amitha Jagan, Yuvajana Vayanashala, Chathanadu

   പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്

  UP Section : 1st Place – Aravind T S, SNDPYMA, Kalavoor
  2nd Place – Sherin, Jnanadeepagruham, Poomkavu

  HS Section : 1st Place – Sharon P Shaji, Yuvajana Vayanashala, Kommadi
  2nd Place – Jibin S, Our Library

   കവിതാരചന

  UP Section : 1st Place – Janaki L, Yuvaprabha, Aaryad North
  2nd Place – Devika K S, YMA Grandhashala, Kalavoor

  HS Section : 1st place – Ashwathy, Jnanadeepagruham, Poomkavu
  2nd Place – Gayathry Ajith, Yuvajana Vayanashala

   കഥാരചന

  UP Section : 1st Place – Deepak Rajeev, SN Library, Korthussseril
  2nd Place – Abhirami, Our Library

  HS Section : 1st Place – Thasni S, Kavunkal Grandhashala
  2nd Place – Vishnu R, Lajanathul Grandhashala

   ക്വിസ്

  UP Section : 1st Place – Sandra, P K Memmorial, Ambalappuzha
  2nd Place – Govardhanan, Janasevini, Neerkunnam

  HS Section : 1st Place – Joyal John George, Lajanathul Muhammadhiya
  2nd Place – Anandhapathmanabhan, P K Memmorial, Ambalappuzha

   കയ്യെഴുത്ത്

  UP section : 1st Place – Devika K S, YMA Grandhashala, Kalavoor
  2nd Place – Ameena Hameed, Lajanathul Muhammadhiya

  HS Section : 1st Place – Gopika S Sabu
  2nd Place – Tincymol, Our Library

   ലേഖനമെഴുത്ത്

  UP Section : 1st Place – Abhirami, Our Library
  2nd Place – Nandana Sanil, Jai Hind library

  HS Section : 1st Place – Ashwathy, Jnandeepagruham, Poomkavu
  2nd Place – Ammu, Young Mens

   നാടൻപാട്ട്

  UP Section : 1st Place – Kiran Kumar, Yuvajana Vayanashala, Kommadi
  2nd Place – Archana Sinu, Our Library

  HS Section : 1st Place – Kavya T S, Vijnanapradhayini
  2nd Place – Robin Roy, Ikyabharatham

  NB : സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാത്തവർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക…

Comments

comments