ഔവ്വര്‍ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം 2012

ഔവ്വര്‍ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം 2012

കവിതയ്ക്കുള്ള  പുരസ്‌കാരം ശ്രീ അഗസ്റിന്‍ കുട്ടനെല്ലൂര്‍ , പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത്‌  ശ്രീ ബാബു കുഴിമറ്റം ത്തിന്റെ പക്കല്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു

Comments

comments