ഓണാഘോഷം 2011-മൂന്നാം ദിവസം

ജനകീയ സംവാദം - ഔവ്വർ ഡിബേറ്റിംഗ് ഫോറം - “ലോക്പാൽ ബിൽ – അഴിമതിയുടെ അവസാനമോ?“

 

ജനകീയ സംവാദം - ഔവ്വർ ഡിബേറ്റിംഗ് ഫോറം - “ലോക്പാൽ ബിൽ – അഴിമതിയുടെ അവസാനമോ?" -ഡോ:ജി .ബാലചന്ദ്രന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

 

ജനകീയ സംവാദം - ഔവ്വർ ഡിബേറ്റിംഗ് ഫോറം - “ലോക്പാൽ ബിൽ – അഴിമതിയുടെ അവസാനമോ?"-അഡ്വ: എം .ലിജു സംസാരിക്കുന്നു

 

ജനകീയ സംവാദം - ഔവ്വർ ഡിബേറ്റിംഗ് ഫോറം - “ലോക്പാൽ ബിൽ – അഴിമതിയുടെ അവസാനമോ?" -ശ്രീ .കെ . ജി .ജഗദീശന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

Comments

comments