ഓണാഘോഷം 2011-നാലാം ദിവസം

നവീകരിച്ച ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാ‍ടനം ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ (ബഹു:കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സഹമന്ത്രി) നിര്‍വഹിക്കുന്നു
നവീകരിച്ച ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാ‍ടനം ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ (ബഹു:കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സഹമന്ത്രി) നിര്‍വഹിക്കുന്നു

 

ലൈബ്രറി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉത്ഘാടനം ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ (ബഹു:കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സഹമന്ത്രി) നിര്‍വഹിക്കുന്നു

 

ശ്രീ .കെ . സി. വേണുഗോപാല്‍(ബഹു:കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സഹമന്ത്രി) ഉത്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു
സുര്‍ബഹാര്‍ ,ആലപ്പുഴ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതിക (ഔവ്വര്‍ ലൈബ്രറി ഹാള്‍ )

Comments

comments