ഓണാഘോഷം2011-അഞ്ചാം ദിവസം

ഔവ്വർ സീനിയർ ഫോറം ഒരുക്കിയ "ഓർമ്മയിലെ ഓണം"

 

വിജയാ തീയറ്റേഴ്സിന്റെ കലാകാരനായ ശ്രീ . റ്റി.എഫ് .സെബാസ്റ്റ്യനെ ആദരിക്കുന്നു

 

ഔവ്വറിന്റെ പഴയ തലമുറയും പുതിയതലമുറയും തമ്മില്‍ "ഓർമ്മയിലെ ഓണം " എന്ന പരിപടിയോടനുബന്ധിച്ചു സര്‍ഗസംവാദത്തില്‍ എര്‍പെട്ടിരിക്കുമ്പോള്‍

 

ഔവ്വറിന്റെ പഴയ തലമുറയും പുതിയതലമുറയും തമ്മില്‍ "ഓർമ്മയിലെ ഓണം " എന്ന പരിപടിയോടനുബന്ധിച്ചു സര്‍ഗസംവാദത്തില്‍ എര്‍പെട്ടിരിക്കുമ്പോള്‍

Comments

comments