ഓണാഘോഷം 2011- എട്ടാം ദിവസം

ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ

 

ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ

 

ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്ത സനധൃ
ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ

 

ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ
ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ
ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ
ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ
ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ

 

 

 

 

ഔവ്വര്‍ ബാലവേദിയും ഔവ്വര്‍ വനിതാവേദിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ നൃത്തസനധൃ

 

 

അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ മാഷിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഔവ്വര്‍ ആര്‍ട്സ് അക്കാദമി ഒരുക്കിയ " ഏതോ ജന്മകല്പനയില്‍ " എന്ന സംഗീതപരിപാടി

 

അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ മാഷിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഔവ്വര്‍ ആര്‍ട്സ് അക്കാദമി ഒരുക്കിയ " ഏതോ ജന്മകല്പനയില്‍ " എന്ന സംഗീതപരിപാടി

 

അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ മാഷിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഔവ്വര്‍ ആര്‍ട്സ് അക്കാദമി ഒരുക്കിയ " ഏതോ ജന്മകല്പനയില്‍ " എന്ന സംഗീതപരിപാടി

 

Comments

comments