ഓണാഘോഷം 2011-പത്താം ദിവസം

കസേരകളി മത്സരം - ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

കസേരകളി മത്സരം -പെണ്‍കുട്ടികള്‍

 

കസേരകളി മത്സരം -പുരുഷന്മാര്‍

 

നാരങ്ങ -സ്പൂണ്‍ മത്സരം പെണ്‍കുട്ടികള്‍

 

നാരങ്ങ -സ്പൂണ്‍ മത്സരം ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

ചാക്കില്‍ കയറി ഓട്ടം പുരുഷന്‍മാര്‍

 

ചാക്കില്‍ കയറി ഓട്ടം ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

ചാക്കില്‍ കയറി ഓട്ടം ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

ചാക്കില്‍ കയറി ഓട്ടം ആണ്‍കുട്ടികള്‍
തവളച്ചാട്ട മത്സരം ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

തവളച്ചാട്ട മത്സരം ആണ്‍കുട്ടികള്‍

 

സമാപന സമ്മേളനം

 

സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ഡോ:റ്റി .എം .തോമസ്‌ ഐസക്‌ MLA ഓണസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

 

സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ഫാ.ആന്റണി അഞ്ചു കണ്ടത്തില്‍ സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു
സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ഫാ.ആന്റണി അഞ്ചു കണ്ടത്തില്‍ സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു

 

 

Comments

comments