സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 – പ്രഭാഷണം -1

ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം – 16 ജൂണ്‍ 2014
എസ് പി ഉദയകുമാര്‍ – കൂടങ്കുളം സമര നായകന്‍
വിഷയം : വികസനവഴിയിലെ ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങള്‍

spu

Comments

comments