ബിനു ശേഖറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ

ഔവ്വർ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തകൻ ബിനു ശേഖർ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ
ആദരാഞ്ജലികൾ

Comments

comments